estudijoanpuig navbar DevDojo

navbar DevDojo amb datatables i ...

web devdojo.com

id img url nom descripcio created_at
2 welcome - gallery pagines del lloc

theme kickoff Uikit3, galeria amb filtre i cerca, Fancybox.

projecte a github

2023-04-16 07:43:52
3 presentacio projecte laravel 9 & filament & liveware

amb enllaços per construccio panell administracio, projecte a github

2023-04-16 08:54:19
4 llista pagines datatables tailwind

taula datatables amb filtre obtinguda de tailwind toolbox.

2023-04-16 11:59:40
5 navbar wave tailwind

css uikit3 es una galeria amb filtre per grups portada de uikit

2023-04-16 12:17:30
6 dashboard jetstream LIVEWIRE

Panell d'administracio jetstream amb livewire.

2023-04-16 12:25:49
7 sliders varis 2023-04-16 14:17:34
8 admin control panel filament

Aqui tenim els cruds per administrar les taules de bbdd

2023-04-16 15:36:10
9 blog tailwind

entrades blog

2023-04-16 18:59:08
10 people

galeria de persones interesants amb gallery kickoff cards

2023-04-18 11:28:07
11 detall people

obres significativas d'aquest personatge

2023-04-18 16:01:11
12 detall post tailwind

contingut de l'article 

2023-04-18 16:09:45
13 painters

galeria de pintors amb filtre i cerca.

2023-04-18 17:52:57
14 codis

galeria codis uikit groups

2023-04-22 06:16:21
15 tools

galeria de tools amb filtre i sech kickoff

2023-04-22 07:11:30
16 tool_article kickoff

detall tool article amb kickoff

2023-04-22 07:33:32
17 pages llista powergrid

llista de pagines del lloc amb powergrid 

2023-04-22 20:26:57
18 laravel9

pagina welcome original de laravel

2023-04-23 03:37:16
19 navbar2

navbar2 amb tabs desde github

2023-04-23 07:31:55
20 navbar_devdojo

navbar devdojo amb datatables, i a la route...

Route::get('/navbar_devdojo', function () {   
    $pages = App\Models\Page::all();
    return view('navbar_devdojo', compact('pages'));
});
2023-04-23 07:35:40
21 preguntes

FREQUENTLY ASK QUESTION

2023-04-23 19:08:43
22 perdiuetes

Galeria de models lleugeres de roba, pagina protegida.

2023-04-24 15:17:56
23 estil

Gal.leria de codis CSS.

Filtrem la taula codes la categoria css i per tags podem cercar.

2023-04-25 07:41:31
24 Gal.leria codis_group_serch

Gal.leria codis_group_serch,  interesant la combinacio molt treballada de uikit groups i cards kickoff.

2023-04-26 10:25:04
25 boomerang eloquent

aquest porta css bootstrap 4 theme boomerang

2023-04-27 14:21:34
26 boomerang post

post boomerang

2023-04-27 15:50:11
27 boomerang blog

gal.leria d'articles del blog en el theme boomerang.

2023-04-27 18:10:13
28 codis_ok

gal.leria de codis nou format amb groups i serch

2023-05-11 15:25:14
29 boomerang pages

galeria de les pagines del theme boomerang

2023-05-23 13:20:56
30 boomerang datatables responsive

boomerang datatables b4 responsive origen del recurs

2023-05-23 15:46:37
31 galeria boomerang codis ok

galeria boomerang codis ok

2023-05-23 19:08:02
32 datatables tailwind responsive

datatables tailwind responsive

2023-05-24 16:11:03
33 datatables boostrap 5 responsive

datatables boostrap 5 responsive

2023-05-24 16:12:45
34 administracio panell de control amb filament
composer require filament/filament:"^2.0"


php artisan make:filament-user
2023-05-24 19:12:38
35 proces creacio projecte

proces creacio projecte

2023-05-24 23:33:40

© 2022 estudijoanpuig.com

Facebook Instagram Twitter GitHub